โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2563
    รายละเอียดข่าว :

 

(๑)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่

วิสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 28  กันยายน ๒๕๖3  เวลา 11.0๐ น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่

ผู้เข้าประชุม

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

๑๖.

๑๗.

๑๘.

๑๙.

๒๐.

๒๑.

๒๒.

๒๓.

๒๔.

๒๕.

๒๖.

นาย ชลณฤทธิ์        จำชาติ

นาย บุญถือ             เทพอุทัย

นาง เตือนใจ           บำรุง

นาย อนันต์            บรรเทากุล

นาย สวน                บุญทัน

นาย ฤทธิกร            จินดาโสด

นาย สมบัติ             สวงโท

นาง ปภัทวรินทร์     อินทปัน

นาง ช่อผกา            ศรีกุดตุ้ม

ด.ต.บุตร            ประทีปเมือง

นาย ประสาท        อาภรณ์แก้ว

นาย กำจร              โกฏิหอม

นาย จรัส                ศิริรวง

นาง ประจวบ         ภิรมย์ภักดิ์

นาย มนตรี             จันคำวงษ์

นาย นิสันต์            สุขพยุง

นาง ทองทิพย์         จุมทา

นาย สังข์            เกียงกระโทก

นาย ประยงค์        ยิ่งเหมาะ

นาย ช่วย               ผันสันเทียะ

นาง ประทิน         ใจเอื้อ

นาย จำปี               ไชยนา

นาง กาวอน          คำมะขุย

นาง ทองมี           หงส์สระแก้ว

นาย โสภา            นารีจันทร์

นาย มังกรณ์ ชนะชัย

ประธานสภาฯ

รองประธานสภาฯ

เลขานุการ สภาฯ อบต.

สมาชิก อบต.หมู่ ๑

สมาชิก อบต.หมู่ ๒

สมาชิก อบต.หมู่ ๒

สมาชิก อบต.หมู่ ๓

สมาชิก อบต.หมู่ ๓

สมาชิก อบต.หมู่ ๔

สมาชิก อบต.หมู่ ๔

สมาชิก อบต.หมู่ ๕

สมาชิก อบต.หมู่ ๕

สมาชิก อบต.หมู่ ๖

สมาชิก อบต.หมู่ ๗

สมาชิก อบต.หมู่ ๗

สมาชิก อบต.หมู่ ๘

สมาชิก อบต.หมู่ ๘

สมาชิก อบต.หมู่ ๙

สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐

สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐

สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑

สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑

สมาชิก อบต.หมู่ ๑๒

สมาชิก อบต.หมู่ ๑๓

สมาชิก อบต.หมู่ ๑๓

สมาชิก อบต.หมู่ ๑๔

ชลณฤทธิ์       จำชาติ

บุญถือ           เทพอุทัย

เตือนใจ           บำรุง

อนันต์         บรรเทากุล

สวน                บุญทัน

ฤทธิกร           จินดาโสด

สมบัติ           สวงโท

ปภัทวรินทร์    อินทปัน

ช่อผกา            ศรีกุดตุ้มด.ต.บุตร      ประทีปเมือง

ประสาท       อาภรณ์แก้ว

กำจร              โกฏิหอมจรัส                ศิริรวง

ประจวบ         ภิรมย์ภักดิ์มนตรี             จันคำวงษ์

นิสันต์              สุขพยุง

ทองทิพย์         จุมทา

สังข์          เกียงกระโทก

ประยงค์        ยิ่งเหมาะช่วย           ผันสันเทียะ

ประทิน         ใจเอื้อ

จำปี               ไชยนา

กาวอน          คำมะขุย

ทองมี        หงส์สระแก้วโสภา            นารีจันทร์

มังกรณ์      ชนะชัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

๒๗.

๒๘.

๒๙.

๓๐.

๓๑.

๓๒.

๓๓.

นาย สมควร          ปกค่าย

นาย ประสาน        แสนศึก

นาย วิจารย์           อิงชัยภูมิ

นาง สุพัตตรา        พรมพาน

นาย บันเทิง          วงษ์เมือง

นาง ศรีทอง         แสนทวีสุข

นาย อุดร              พบลาภ

สมาชิก อบต.หมู่ ๑๔

สมาชิก อบต.หมู่ ๑๕

สมาชิก อบต.หมู่ ๑๖

สมาชิก อบต.หมู่ ๑๖

สมาชิก อบต.หมู่ ๑๗

สมาชิก อบต.หมู่ ๑๘

สมาชิก อบต.หมู่ ๑๘

สมควร         ปกค่าย

ประสาน        แสนศึก

วิจารย์           อิงชัยภูมิสุพัตตรา        พรมพาน

บันเทิง          วงษ์เมือง

ศรีทอง          แสนทวีสุข

อุดร              พบลาภ

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

๑.

๒.

๓.

4.

นายศุภวัฒน์        คำชมภู

นาย บัวขาว        โคมชัยภูมิ

นางปิณฑิตา         สรภูมิ

จ่าเอกกิตติศัพท์      จำวัน

นายก อบต.วังตะเฆ่

เลขานุการนายกฯ

หัวหน้าสำนักปลัด

นักวิเคราะห์ฯ

ศุภวัฒน์       คำชมภู

บัวขาว       โคมชัยภูมิ

ปิณฑิตา  สรภูมิ

กิตติศัพท์ จำวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                             1.1 นายชลณฤทธิ์  จำชาติ ประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 3/2563 และกล่าวขอบคุณสมาชิกที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม     

                                    1.2 นายชลณฤทธิ์  จำชาติ ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าสาเหตุที่ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญในครั้งนี้เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ให้ความเห็นชอบแล้วนั้น นายอำเภอหนองบัวระเหวได้พิจารณาแล้วเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้ตั้งประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 2564 สูงกว่าปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6,873,809 บาท คิดเป็นร้อยละ 8 จึงแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ นำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กลับมาทบทวนเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการและให้รายรับเท่ากับปี 2563

 

/1.4 นางศรีทอง...ฯ

                             1.3 นายชลณฤทธิ์  จำชาติ ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องข้อบัญญัติตลาด ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 แล้วนั้น บัดนี้ได้ผ่านการพิจารณาและตราเป็นข้อบัญญัติตำบลแล้ว หากท่านใดมีความสนใจ ที่จะเปิดตลาด ก็สามารถขอเอกสารเพื่อนำไปศึกษาแนวทางการดำเนินการได้

 

(3)

 

                             1.4 นางศรีทอง แสนทวีสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18 แจ้งเรื่องตัวแทนสตรีแต่ละหมู่บ้าน หมดวาระ ดังนั้นจึงขอให้แต่ละหมู่บ้านประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทนสตรีส่งให้พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวระเหวเป็นการเร่งด่วนด้วย

                             1.5 นายชลณฤทธิ์  จำชาติ ประธานสภาฯ แจ้งวันที่ 29 กันยายน 2563 บริษัท โตโยต้าภูมิใจคุณวาสี จำกัด สาขาชัยภูมิ จะมาจัดกิจกรรมชุมชนปันสุขปลูกผักสวนครัวในกระถางรถยนต์เก่า ดังนั้นจึงขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม

                            2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

                                      มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานประประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

                             2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563

                                      มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานประประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563

                             2.3 รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563

                                      มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานประประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

                             3.1 เรื่องทบทวนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน)             

                                                เสนอโดยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่

                                    -นายชลณฤทธิ์  จำชาติ ประธานสภาฯ กล่าวขอให้ผู้บริหารชี้แจง เชิญครับ

 

/-นางปิณฑิตา...ฯ

                             -นายศุภวัฒน์ คำชมพู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ชี้แจงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านการเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ให้นายอำเภอหนองบัวระเหวพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อตราเป็นข้อบัญญัติแล้วนั้น อำเภอได้พิจาณาแล้วเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ตั้งงบประมาณรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สูงกว่างบประมาณ 2563 จำนวน 6,873,809 บาท คิดเป็นร้อยละ 8 ซึ่งเป็นรายรับในรายการเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนั้นอำเภอจึงขอให้นำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 กลับมาทบทวนเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการต่อไปในส่วนรายละเอียดขอให้เจ้าหน้าที่เป็นคนชี้แจง

 

(4)

                             -นางปิณฑิตา สรภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจง

                   อ้างถึง 1. หนังสือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ที่ ชย.112/2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563

                             2. หนังสือ อบต.วังตะเฆ่ ที่ ชย. 74701/1392 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563

                             3. หนังสืออำเภอหนองบัวระเหว ด่วนที่สุด ที่ ชย.0023.21/ง2349 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

                             ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เสนอต่อนายอำเภอหนองบัวระเหว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งอำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ตั้งงบประมาณรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สูงกว่าปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6,873,809 บาท คิดเป็นร้อยละ 8 จึงแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ชี้แจงเหตุผล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้ประมาณการรายรับในรายการเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ เพิ่มจากปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 102 ราย รวมเป็นเงิน 830,400 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพิ่มจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 197 ราย รวมเป็นยอดประมาณการรายรับสูงกว่าปี 2563 จำนวน 3,331,200 บาท และส่วนที่เหลืออีกจำรนวน 2,712,219 บาท คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 และคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน ที่ทั้งงบประมาณไว้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปแกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้วนั้น

                             อำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่า การตั้งงบประมาณรายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ครั้งนี้ไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังกล่าวคือ

                             1.การตั้งงบประมาณด้านรายรับในส่วนรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ตั้งงบประมาณรายรับ ปี พ.ศ.2564 ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2563 ทุกรายการ รวมเป็นเงินที่ตั้งงบประมาณการรายรับต่ำกว่าปี พ.ศ. 2563 จำนวน 67,000 บาท

 

/3. ส่วนการตั้ง...ฯ

                             2. การตั้งงบประมาณรายรับที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ตั้งงบประมาณรายรับปี พ.ศ.2564 ต่ำกว่าปีงบประมาณปี พ.ศ.2563 จำนวน 1,361,303 บาท ซึ่งหนังสือสั่งการตั้งงบประมาณด้านรายรับในส่วนรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร แจ้งให้ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้ประมาณการรายได้ที่จัดเก็บเองและภาษีจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 1,428,303 บาท

 

(5)

                             3. ส่วนการตั้งงบประมาณรายรับในส่วนที่รัฐบาลอุดหนุนให้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ตั้งงบประมาณรายรับปี พ.ศ.2564 สูงกว่าปีงบประมาณ 2563จำนวน 8,302,422 บาท ซึ่งหนังสือสั่งการการตั้งรับเงินอุดหนุนทั่วไปต้องจัดทำวงเงินรวมที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แต่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ตั้งงบประมาณรายรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 8,302,422 บาท

                             4. เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงในการตั้งงบประมาณรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ตั้งงบประมาณการรายรับไว้จำนวน 85,022,639 บาท แต่ยังมียอดเงินรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 27 กรกฎาคม 2563) มียอดรายรับจริงเพียง 68,565,286.62 บาท ซึ่งยังคงเหลือยอดเงินงบประมาณที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรตามที่ตั้งรับไว้ จำนวน 16,454,352.38 บาท

                             ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามหนังสือสั่งการ มิให้เกิดผลกระทบต่อสภานะการเงินการคลังและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ในการบริหารงาน ให้บริการสาธารณเพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลวังตะเฆ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สอดคล้องกับยอดเงินรายรับที่ได้รับการจัดสรรในวันที่จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วันที่ 27 กรกฎาคม 2563) หรือประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

                             ด้วยการทบทวนตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ        พ.ศ.2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการฉบับเดิม

รายการฉบับทบทวน

ลำดับที่

 

หน้า

งบประมาณ

หน้า

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารคลัง

แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

แผนงานการเกษตร

แผนงานงบกลาง

สรุปข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

104

120

127

133

160

180

190

213

219

226

246

253

259

14,601,617

4,354,887

370,000

22,853,643

710,000

1,836,250

8,800,483

320,000

1,071,683

7,220,000

917,367

28,840,828

91,896,758

122

142

151

158

190

208

220

246

254

262

290

298

 

/ในส่วนราย...ฯ

305

 

14,383,280

4,255,399

370,000

21,991,780

710,000

1,787,000

6,196,447

320,000

1,071,683

7,220,000

907,120

25,787,291

85,000,000

(6)

                             ในส่วนรายละเอียดทั้งหมดได้แนบมาพร้อมกับวาระการประชุมวันนี้

                             -นายชลณฤทธิ์  จำชาติ ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารได้ชี้แจงให้สภาฯรับทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยและซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

                             -นางเตือนใจ บำรุง เลขานุการสภาฯ ตามที่หนังสืออำเภอหนองบัวระเหวทั้ง 4 รายการให้พิจารณาทบทวนความเหมาะสม ความจำเป็นในพื้นที่และความคุ้มค่าในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ของประชาชน โดยการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน จึงให้ทบทวนตามหนังสือ เพราะสภาฯได้พิจารณาครบ 3 วาระแล้ว มีบางรายการที่ให้สภาทบทวนเท่านั้น ตามข้อกฎหมายพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 วรรค 4 ถ้านายอำเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว นายอำเภอพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่านายอำเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว

                              ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม ให้นายอำเภอส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้งมติยืนยันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายใน 15 วันถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอำเภอเพื่อลงชื่ออนุมัติ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบกับข้อบัญญัตินั้น

                             เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล วรรค 4 แล้ว มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากนายอำเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ยืนยัน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลคืนงานนายอำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเป็นอันตกไป

                             -นายชลณฤทธิ์  จำชาติ ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

                             -นายจรัส ศิริรวง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 ผมขอให้ผู้บริหารยืนยันข้อมูลการปรับลดในข้อบัญญัติฉบับทบทวนด้วย ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล

                             -นายประยงค์ ยิ่งเหมาะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 ถามว่าการลดจำนวนเด็กลงจะมีผลกระทบกับเด็กในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กหรือไม่ เพราะเดิมตั้งไว้ 364 คน แต่ปรับลด 300 คน ผมเป็นห่วง

                             -นางปิณฑิตา สรภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด ตอบไม่มีผลกระทบ เพราะจำนวนเด็กนั้น ข้อมูลอยู่ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น โดยบันทึกข้อมูลเลขบัตร 13 หลัก เข้าสู่ระบบสารสนเทศ

 

/นายชลณฤทธิ์...ฯ

อาศัยจำรนวนในระบบ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แจ้งเข้าระบบได้เลย

 

(7)

                             -นายชลณฤทธิ์  จำชาติ ประธานสภาฯ กล่าว การทบทวนปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 นั้นเป็นหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯทราบแล้ว

                             -นายชลณฤทธิ์  จำชาติ ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว ผมจะขอมติให้สภาฯ พิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับทบทวน)

มติที่ประชุม   

                เห็นชอบ          30     เสียง

                                                ไม่เห็นชอบ         -      เสียง

                                                งดออกเสียง       -      เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

                             -นาย ชลณฤทธิ์  จำชาติ ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุม ตามที่นายอำเภออนุญาตให้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 นับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ไม่เกิน 15 วัน หากมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนให้ยื่นญัตติ หรือกระทู้ถาม ตามวันเวลาที่กำหนดได้ เพื่อที่ประธานสภาฯ จะได้กำหนดวันประชุม และขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

                                                                                       ปิดประชุมเวลา 12.30 น.       

               ลงชื่อ   เตือนใจ บำรุง   ผู้จดบันทึกการประชุม

( นาง เตือนใจ บำรุง)

ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภา อบต.วังตะเฆ่

ลงชื่อ  ประทิน ใจเอื้อ            ลงชื่อ  ประจวบ  ภิรมย์ภักดิ์          ลงชื่อ    ปภัทวรินทร์     อินทปัน

(นางประทิน ใจเอื้อ)                 (นาง ประจวบ  ภิรมย์ภักดิ์)              (นางปภัทวรินทร์     อินทปัน)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม  กรรมการตรวจรายงานการประชุม    กรรมการตรวจรายงานการประชุม

                                         ลงชื่อ    ชลณฤทธิ์  จำชาติ    ผู้รับรองบันทึกการประชุม

( นาย ชลณฤทธิ์  จำชาติ )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่

    เอกสารประกอบ : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 กันยายน 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 640883 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -