โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 พ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 8
  15 ต.ค. 2563    การกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 6
  14 ต.ค. 2563    รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมตำบลวังตะเฆ่ 5
  29 ก.ย. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2563 6
  18 ก.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) 6
  31 ก.ค. 2563    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ น าคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลวังตะเฆ่ ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริต ในพิธี ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชลพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 5
  30 ก.ค. 2563    ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 6
  29 ก.ค. 2563    แผ่นพับ วินัยและการรักษาวินัย 7
  30 มิ.ย. 2563    การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พฬศฬ2561 6
  22 มิ.ย. 2563    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 7

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 592586 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -