โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 พ.ค. 2566    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โทร 044-056010 ต่อ 12 7
  26 เม.ย. 2566    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร 24
  24 เม.ย. 2566    รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน 15
  16 พ.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ (พ.ศ. 2566-2570) 24
  10 ต.ค. 2565    ขออนุมัติจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 66
  26 ก.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน 190
  23 มิ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 129
  7 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2565 128
  24 ก.พ. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 220
  18 ก.พ. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 221

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1182635 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -