โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 พ.ค. 2564    คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ๕/๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ 2
  6 พ.ค. 2564    ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้ 17
  5 พ.ค. 2564    ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอหนองบัวระเหว เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหวและประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว 17
  29 เม.ย. 2564    ประกาศอำเภอหนองบัวระเหว เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหวและประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้คะ 13
  20 เม.ย. 2564    ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ ลายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ 14
  7 เม.ย. 2564    รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 63 ของ อบต.วังตะเฆ่ 43
  11 มี.ค. 2564    คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 13
  3 มี.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการลงทะเบียน โครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มผู้ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟน 46
  3 มี.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ 27
  1 มี.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันCOVID-19 27

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 467636 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -