โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 
  รายงานผลการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ "สัตว์ปลอดโรคคนปลอดพิษุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ 2566 (หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10)     รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566     รายงานผลการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ "สัตว์ปลอดโรคคนปลอดพิษุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ 2566 (หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 18)      

 
 
   


วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. นายฐาปนพงศ์ สมสัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันเเละ...

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. นายฐาปนพงศ์ สมสัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันเเละค...

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ครั้งที่2/2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่...

โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี "งานบุญบั้งไฟ" ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 26 -27 พฤษภาคม 2566 ณ วัดป่าวังกะทะ หมู่ที่ 16 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ...


วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. นายฐาปนพงศ์ สมสัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันเเละ...

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. นายฐาปนพงศ์ สมสัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันเเละค...

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ครั้งที่2/2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่...

โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี "งานบุญบั้งไฟ" ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 26 -27 พฤษภาคม 2566 ณ วัดป่าวังกะทะ หมู่ที่ 16 ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. นางนิรปิญญ์ สรภูมิ หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ พร้อมคณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงกา...

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางเตือนใจ บำรุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้มอบหมายให้ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตัดไม้ล้มทับขวางจราจร ถนน 225 ชัยภูมิ-นครสวรรค์ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัว...

โครงการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย พิษสุนัขบ้า" ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 เวลา 09.00-12.00 น....

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าอบต.วังตะเฆ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักตูมกา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ...
 
 
29 พ.ค. 2566 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต...
29 พ.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรั...
27 เม.ย. 2566 รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสถานที่ผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายร่วมกับโรงพย...
27 เม.ย. 2566 รายงานผลการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ร่วมกับปศุสัตว์จังห...
19 เม.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้า...
10 เม.ย. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุ...
23 พ.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
22 พ.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชก...
22 พ.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายง...
28 เม.ย. 2566 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานครูองค์การบริหารส...
3 เม.ย. 2566 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
23 ก.ค. 2561 1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง ก่อสร้าง คสล. ม.9 สายบ...
17 พ.ค. 2562 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร: องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่

ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
Q&A
Social Network FACEBOOK
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนการดำเนินงาน
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
รายงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมประจำเดือน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรฐานการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1182637 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -