โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป     รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒      
 
 
   


ขอเชิญร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์แคมเปญ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19"...

ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔๖๒๖/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564...

งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทร้านตัดผมชาย และร้านปะยาง เชื่อมยาง ในเขตพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นายศุภวัฒน์ คำชมภู นายกอบต. พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน การแต่งกายด้วยผ้าไทย และผลิตภัณฑ์จากผ...


ขอเชิญร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์แคมเปญ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19"...

ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔๖๒๖/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564...

งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทร้านตัดผมชาย และร้านปะยาง เชื่อมยาง ในเขตพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นายศุภวัฒน์ คำชมภู นายกอบต. พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน การแต่งกายด้วยผ้าไทย และผลิตภัณฑ์จากผ...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่...

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564...

ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครเพื่อร่วมกับหนย่ายงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนของสภากาชาดไทย สามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดชัยภูมิ และที่ว่าการอำเภอหนองบัวระเหว ได้ตั้งแต่...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ...
 
 
24 มิ.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส...
4 มิ.ย. 2564 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น...
27 พ.ค. 2564 ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อสื่อประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COV...
14 พ.ค. 2564 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI...
6 พ.ค. 2564 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการช...
5 พ.ค. 2564 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอหนองบัวระเหว เรื่อง มาตรการเฝ้าระว...
24 มิ.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส...
2 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ...
1 ธ.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
26 พ.ย. 2563 ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนั...
6 พ.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
23 ก.ค. 2561 1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง ก่อสร้าง คสล. ม.9 สายบ...
17 พ.ค. 2562 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 551783 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -