วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2564
จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ บ้านปากดง หมู่ 11 บ้านปากดง หมู่ 11 (สระน้ำประปา) ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในตำบลวังตะเฆ่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำนักตูมกา-บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแจ้งวังทอง-บ้านวังตะเฆ่ หมู่ที่ 12 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างโครงการจ้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ (ฝายใหญ่) บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 14 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านหลังสัน-บ้านปากดง หมู่ที่ 9 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ (ขุดลอกหลังโรงเรียน) บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 16 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ (สระประมง) หมู่ที่ 2 บ้านวังกะทะ ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง