วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านนายคำศรี แพไธสง -นานายสี อาจสันเทียะ หมู่ที่ ๕ บ้านสำนักตูมกา ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายไร่นางหนุ่ย-ไร่นายประสิทธ์ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๘ ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างจัดจ้างค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ ประจำปีงบ 2565 สำนักปลัด (งานกิจการสภาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างจัดจ้างค่าป้ายไวนิลทำเนียบสภาฯ ประจำปีงบ 2565 สำนักปลัด (งานกิจการสภาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างจัดจ้างค่าป้ายไวนิลห้องประชุมสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด (งานกิจการสภาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างจัดจ้างเหมาค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองคลัง (งานการพัสดุ) รหัสครุภัณฑ์ 416-61-0041 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน สำนักปลัด รหัสครุภัณฑ์ 420-63-0016 และ 420-63-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างจัดจ้างเหมาค่าซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 9 เครื่อง สำนักปลัด (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง