วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
จ้างจัดจ้างค่าป้ายไวนิล โครงการอุทยานธรณี ชัยภูมิจีโอพาร์ค กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างจัดจ้างเหมาค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบสายภายในสำนักงาน กองช่าง งบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถนอม- บ้านนางลำดวล หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่เจริญผล ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวิน-วัดบ้านปากดง หมู่ที่ ๑๑ บ้านปากดง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ เต้นผ้าใบโครงเหล็ก สำนักงาน อบต.วังตะเฆ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อชุดโคม LED ติดเพดานแบบคู่ T8 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนัีกงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง