โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 กองสวัสดิการสังคม

 

 
  นางสาวชนัญธิดา มีสุวรรณ  
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน  
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับต้น)  
     
   
  นางสาวชนัญธิดา  มีสุวรรณ  
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
     
 
นางสาวกุลธนันท์  นาคคำ นางสาวกนกวรรณ  แสนทวีสุข  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1182621 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -