โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 กองการศึกษา

   
  นางนิรปิญญ์   สรภูมิ  
 

หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (ระดับต้น)

 
 
สิบโทคเชนทร์  จำบัวขาว ว่าง  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
นางสาวสุพันวดี  มินไธสง นางเพ็ญนภา  ยศไธสง นางสาวนวพร  ปะภาวะ
ครู อันดับ(คศ.2) ครู อันดับ (คศ.1) ครู อันดับ(คศ.2)
นางสาวศิริขวัญ  พุฒตัน นางสาวปูยิน  จันทร์เพ็ญ นางเกศกนก  มาตย์วัลย์
ครู อันดับ(คศ.1) ครู อันดับ(คศ.1) ครู อันดับ(คศ.2)
นางสาวน้ำมนต์  จ่าทัน นางสาวอัญชลี  ปิตะบุตร นางสาวบุษบา  สิทธิสมบัติ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวอำภา  อ้อมกลาง นางสาววาสนา  เหิงขุนทด นางสาวสุกัลยา  ก่อศิลป์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางมยุรี  แก้วสมบัติ นางสาวประทุมทิพย์  พุฒต้น นางสาวสุภาภรณ์  สุภา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางปราณี  ไพศาลธรรม นางสาวพยอม  ชัยพงษ์ นางสาวธัญญาภรณ์  พรรษา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
   
นางจีรนันท์  กงชัยยา นางสาวศรัญธรณ์ บุดดี นางสาวธารารัตน์  โตค้างพลู    
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    
   
นางสาวสุชาวดี  พรมรินทร์ นางนันทิชา  จำชาติ นางสาวลำเพย  สิงขรอาจ    
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)    
   
นางสาวจันทร์เพ็ญ  เส้นตรง นางช่อทิพย์  คณะขาม นางสาวกรรณิการ์  นารีจันทร์    
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก    
   
นางสุภาพร  ท่อนจัตุรัส นางสาวปริศนา  รามศิริ นางสาวอมริสา  บุญศรี    
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)    
นางสาวศิญาภัสร์  อมรศรีเวทย์ นางสาวสุนิสา  ทิมูลณีย์
นางสาวเสงี่ยม  มะนาวนอก
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก
     
นางสาวจันทนา  ปักกาเวสูง นางสาวประวิสา  ทับทิมคำ นางสาวทับทิม  สิงขรอาจ
แม่บ้านศูนย์ (โป่งนคร) แม่บ้านศูนย์ (โนนม่วง) แม่บ้านศูนย์(หัวสะพาน)
นางสาวอรนลิน  ธิมะดี นางบุญโฮม  บุญขุนทด นางส้มเกลี้ยง  ปกค่าย
แม่บ้านศูนย์ (วังกะทะ ม.2) แม่บ้านศูนย์ (วังตะเฆ่) แม่บ้านศูนย์ (วงอุดม)
นายสุริโย  จำปามูล นางสาวณัฐวดี  ลาดเลา นางสาวชัชชมนฑ์  ขนันเยี่ยม
แม่บ้านศูนย์ (ใหม่เจริญผล) ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
         
         
         
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 820240 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -