โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 กองคลัง

   
 

นายประจักษ์  คงแหลม  

ผู้อำนวยการกองช่าง  รักษาราชการแทน

 
  ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับต้น)  

นางเบ็ญวรีย์  นพคุณ นางสาวจ้นทร์ปรียา  อินต๊ะวัน นางสาวสุพัตรา  พลทะยาน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 

นางสาววรรณภา  บุตรโรบล นายบดินทร์  กุชราช นางสาวชัชฎาภรณ์  หนชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวราตรี  ชวาฤิทธิ์ นายสุรศักดิ์  เทพปิยะวงศ์ นางสาวณัฐธิดา  กุลธรรมโม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
นายหัทยา  โคตะลี นางสาววิลาวัลย์  อินทปัน  
คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 820235 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -