โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 สำนักงานปลัด

   
  นางนิรปิญญ์   สรภูมิ  
  หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับต้น)  

นางอิทธิ  คำหงษ์ศา นายประพันธ์ศักดิ์ บุตรศรีภูมิ นายนฤเบศ  ป้องขันธ์
นิติกรชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ
 
  ว่าง ว่าง
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอุทัยวรรณ  สถิตชัย นางสาวจิรวัชรธมล  สุริย์ นางสาววรรณภา  บุญภักดี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายศราวุธ  ประยูรศรี นายอนันต์  พลสุวรรณ์ นายสุนิตย์  จิตชัยภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศุภชัย  หงษ์สระแก้ว นายพีรพัฒน์  เพชรล้ำ นายชัยรัตน์  มาตรโค้ง
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) พนักงานขับรถยนต์ 
นางสุวรรณ์  เจริญแนว นายไพโรจน์  ศรีกุลวงษ์ นายวัฒนา  ไชยฤทธิ์
แม่บ้าน (ทักษะ) คนสวน (ทักษะ) พนักงานดับเพลิง(ทักษะ)
นางสาววิชุดา  จันทร์เรือง นายสุพัฒน์  ชื่นจัตุรัส นายบัวลอย  ช่วยงาน
แม่บ้าน คนงานทั่วไป (งานกิจการสภา อบต.) คนงานทั่วไป
นายภูมินทร์  ประยืนคง ว่าง นายทรงศักดิ์  หลงศรีภูมิ
ภารโรง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ภารโรง
นายโกเมนทร์  จำบัวขาว ว่าง นายปรัชกรณ์  ชายเขว้า
ยาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
   
นางสาวอัญชลีพร  หอขุนทด    
คนงานทั่วไป    
     
     
     

      

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 820194 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -