โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ด้านการบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน
 
1.การคมนาคม
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             จำนวน  90  เส้น
-  ถนนลาดยาง                    จำนวน  2    เส้น
-  เป็นถนนลูกรัง                    จำนวน  76  เส้น
2.การประปา
1. ในพื้นที่หมู่ที่ 1 - หมู่ 18 ใช้น้ำจากการประปาหมู่บ้าน (อบต.วังตะเฆ่)
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 858369 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -