โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ
1.การประกอบอาชีพ
ประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ ทำการประมงน้ำจืด และค้าขาย  โดยจำแนกการประกอบอาชีพ ดังนี้
                              -  เกษตรกรรม    ร้อยละ  83
                              -  ค้าขาย       ร้อยละ  6
                              -  รับราชการ     ร้อยละ  5
                              -  รับจ้างทั่วไป    ร้อยละ  6

2.ด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์

                   -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                จำนวน    3    แห่ง
                   -  ลานตากพืชผลทางการเกษตร        จำนวน    5    แห่ง                                         -  ร้านค้าขายของชำ                จำนวน    65   แห่ง
                   -  ร้านค้าประกอบธุรกิจทางการซ่อมแซม   จำนวน    3    แห่ง
                   -  ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า                 จำนวน   12    แห่ง
                   -  โรงผลิตน้ำดื่ม                   จำนวน    0    แห่ง
                   -  โรงสี                         จำนวน    11   แห่ง
3.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
        จำนวนแม่น้ำที่ไหลผ่าน  4  แห่ง  ภายในตำบลวังตะเฆ่  มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  คือ  
            - ลำห้วยเชียงทา  โดยมีต้นกำเนิดอยู่ในอุทยานแห่งชาติไทรทอง  ไหลผ่านพื้นที่ตำบลวังตะเฆ่
            - ลำห้วยตะโก  ไหลผ่านตอนเหลือและตะวันออกของตำบล 
            - ลำห้วยยางชุม  ไหลผ่านตอนกลางของตำบล
            - ลำห้วยพนังลาว  เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ  ไหลผ่านในเขตหมู่ที่  5,6,14  และ  16
       - จำนวนคลองชลประทาน  1  แห่ง
       - จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ  25  แห่ง
             – ประปาหมู่บ้านขนาดกลาง  18 แห่ง 
 
 
 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 551796 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -