โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 สภา อบต.


 
 
     
  ประธานสภา  
  นายบุญถือ  เทพอุทัย  
  โทรศัพท์ 098-4956702  
       
   
       
  รองประธานสภา เลขานุการสภา  
  นายนิสันต์  สุขพยุง นายณัฐภัทร  พิทักษ์วงษ์  
  โทรศัพท์ 088-4716662 โทรศัพท์ 085-8463435  
       
   
   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นายทรงกลด  สีสดเขียว นายฤทธิกร  จินดาโสด
โทรศัพท์ 098-3611645 โทรศัพท์ 095-6131079
       
   
   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
  นายสมบัติ  สวงโท นางสาวหนูแดง  รุ่งเป้า  
  โทรศัพท์ 082-1287956 โทรศัพท์ 095-6063834  
       
   
   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
  นายประสาท  อาภรณ์แก้ว นางสาวสมเกียรติ์  ลานอก  
  โทรศัพท์ 093-4675717 โทรศัพท์ 083-3805611  
       
   
   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
  นายสราวุฒิ  แนบเสลา นายสมาน  วังหอม  
  โทรศัพท์ 080-7678979 โทรศัพท์ 063-2288700  
       
   
   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
  นายไสว  นอขุนทด นายชลณฤทธิ์  จำชาติ  
  โทรศัพท์ 065-2700441 โทรศัพท์ 082-1375791  
       
   
   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
  นายโสภา  นารีจันทร์ นางสาวผุสดี  เจนชัย  
  โทรศัพท์ 089-8015600 โทรศัพท์ 096-4073883  
       
   
   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16
  นางจี  ถิ่นประสงค์ นางณธัญนันท์  อุธานี  
  โทรศัพท์ 064-6299016 โทรศัพท์ 063-9716594  
       
     
   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 18  
  นางโสภา  ศรีชัยปัญหา    
  โทรศัพท์ 082-8655052    
       

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1182615 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -