โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 สภา อบต.


 
 
  นายชลณฤทธิ์  จำชาติ  
  ประธานสภา  
   
  นายบุญถือ  เทพอุทัย นางเตือนใจ  บำรุง  
  รองประธานสภา เลขาสภา  
นางเตือนใจ  บำรุง นายอนันต์  บรรเทากุล นายสวน  บุญทัน นายฤทธิกร  จินดาโสด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นายสมบัติ  สวงโท นางปภัทวรินทร์  อินทปัน นางช่อผกา  ศรีกุดตุ้ม ดต.บุตร  ประทีปเมือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
นายประสาท  อาภรณ์แก้ว นายกำจร  โกฏิหอม นายจรัส  ศิริรวงนาย สำเนียง  นาคขุนทด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
นางประจวบ  นาปาน นายมนตรี  จันคำวงษ์ นายนิสันต์  สุขพยุง นางทองทิพย์  จุมทา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
นายบุญถือ  เทพอุทัย นายสังข์  เกรียงกระโทก นายประยงค์  ยิ่งเหมาะ นายช่วย  ผันสันเทียะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
นางประทิน  ใจเอื้อ นายจำปี  ไชยนา นายชลณฤทธิ์  จำชาติ นางกาวอน  คำมะขุย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
นางทองมี  หงส์สระแก้ว นายโสภา  นารีจันทร์ นายสมควร  ปกค่าย นายมังกรณ์  ชนะชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14
 
  นายประสาน  แสนศึก นายวิจารณ์  อิงชัยภูมิ นางสุพัตตรา  พรมพาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16
นายบันเทิง  วงษ์เมือง   นายอุดร  พบลาภ นางศรีทอง  แสนทวีสุข
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 18

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 592558 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -