โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์  / พันธกิจ

1.วิสัยทัศน์(Vision)

“เศรษฐกิจก้าวไกล  ใส่ใจการศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง”

2.พันธกิจ(Mission)
          1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
          2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้มีความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรให้มีความก้าวหน้าและสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
          3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีกองร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
          4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
          5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนา การจัดตรงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          6. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล
          7.การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ  
 
 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1223383 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -