โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 
  คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ๕/๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔     ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด) ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้     ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอหนองบัวระเหว เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหวและประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหว      
 
 
   


โครงการให้ความปลอดภัยเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันจากการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หมูที่ 5,6 วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม 2564...

โครงการให้ความปลอดภัยเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันจากการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หมูที่ 1,7,12,18 วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2564...

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ๕/๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕...

โครงการพัฒนา MR.Chaiyaphum (นักสื่อสารการท่องเที่ยวมืออาชีพ) อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้คะ...


โครงการให้ความปลอดภัยเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันจากการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หมูที่ 5,6 วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม 2564...

โครงการให้ความปลอดภัยเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันจากการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หมูที่ 1,7,12,18 วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2564...

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ๕/๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕...

โครงการพัฒนา MR.Chaiyaphum (นักสื่อสารการท่องเที่ยวมืออาชีพ) อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดแนบมาพร้อมหนังสือนี้คะ...

ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้...

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด "ฮักวังตะเฆ่คัพ" ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สนามกีฬา อบต.วังตะเฆ่ โดยทำการแข่งขันตั้งแต่ วันที่ 7-11 เมษายน 2564...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่...

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ประชุมครั้งที่ 3/2564 วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564...
 
 
14 พ.ค. 2564 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI...
6 พ.ค. 2564 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการช...
5 พ.ค. 2564 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกาศอำเภอหนองบัวระเหว เรื่อง มาตรการเฝ้าระว...
29 เม.ย. 2564 ประกาศอำเภอหนองบัวระเหว เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแ...
20 เม.ย. 2564 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวด...
7 เม.ย. 2564 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 63 ของ อบต....
2 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ...
1 ธ.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
26 พ.ย. 2563 ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนั...
6 พ.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
29 ต.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
23 ก.ค. 2561 1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง ก่อสร้าง คสล. ม.9 สายบ...
17 พ.ค. 2562 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 467646 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -