โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 พ.ย. 2561    คู่มือ การปฏิบัติงานกองการศึกษาและศาสนาฯ 7
  26 พ.ย. 2561    คู่มือ การปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 5
  26 พ.ย. 2561    คู่มือ การปฏิบัติราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 6
  10 เม.ย. 2561    การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 41
  10 เม.ย. 2561    การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทำเบียนฉตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 35
  10 เม.ย. 2561    การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนบุคคลธรรมดา 33
  10 เม.ย. 2561    การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 32
  10 เม.ย. 2561    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบื้ยความพิการ 31
  10 เม.ย. 2561    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 29
  10 เม.ย. 2561    การรับชำระภาษีป้าย 31

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 125627 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -