วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำ บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว ่จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อโล่หรือถ้วยรางวัล โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตกแต่งสถานที่ โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมไฟประดับและการแสดงบนเวที โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างค่าป้ายไวนิล ขนาด 3+5 เมตร โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1/2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุดำเนิน โคงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำนักปลัด (งานกฎหมายและคดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างค่าป้ายไวนิล โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำนักปลัด (งานกฎหมายและคดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุดำเนิน โครงการดำเนินการประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1/2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
จ้างค่าป้ายไวนิล โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1/2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง