วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ชนิด ยู เอช ที รสจืด บรรจุกล่อง ขนาด 200 มล. ประจำงวด เดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 37,107 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ชนิด ยู เอช ที รสจืด บรรจุกล่อง ขนาด 200 มล. ประจำงวด เดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 37,107 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๗ สายบ้านนายประยูร-บ้านนายสุนทร ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 สายบ้านนายน้อย ดวงมาลา-สนามเด็กเล็ก ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายไร่นายปาน-วังอ้ายจีด บ้านศรีสง่า หมู่ที่ ๑๖ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางลำไพร-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๒ บ้านวังกะทะ ตำบลวังกะทะ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมนึก-บ้านนายคำดี หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังอุดม ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านวังอุดม สายบ้านหนูเกษ-บ้านนายแม้น ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 สายวัดป่า-บ้านนายสมพาน ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางชลดา-บ้านนางจารุณี ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง