วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2562
ซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างจัดจ้างเหมาค่าประกอบอาหาร โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนฯ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาค่ารถไม่ประจำทาง (50 ที่นั่ง) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ งบปี 2562 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างจัดจ้างเหมารถไม่ประจำทาง (10 ที่นั่ง) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ (จัดโครงการ ิ18-19 ธันวาคม 2561) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2561
จ้างจัดจ้่างเหมาประกอบอาหาร โครงการกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟป่าฯ ประจำปี 2561 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมสนามหญ้า หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมระบบน้ำประปา อบต.วังตะเฆ่ บ้านวังอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลวังตะเฆ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข-8513 ชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง