โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นางนิรปิญญ์  สรภูมิ  
  หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัด อบต.วังตะเฆ่ (ระดับกลาง)
 
  โทรศัพท์ 089-9940455  
     
นายประจักษ์  คงแหลม นางนิรปิญญ์  สรภูมิ นางณัฏฐนันท์  มีแก้วน้อย 
ผู้อำนวยการกองช่าง (ระดับต้น) หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับต้น) ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน
โทรศัพท์ 098-5387755 โทรศัพท์ 089-9940455 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับต้น)
    โทรศัพท์ 098-5387755
     

นางณัฏฐนันท์  มีแก้วน้อย 

นางนิรปิญญ์  สรภูมิ นางอิทธิ  คำหงษ์ศา
ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน นิติกรชำนาญการ  รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ระดับต้น) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (ระดับต้น)
โทรศัพท์098-5387755 โทรศัพท์ 089-9940455 โทรศัพท์ 089-2452852

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1223426 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -