โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายจิรโชค  คุณอุดม  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ (ระดับกลาง)  
นายประจักษ์  คงแหลม นางปิณฑิตา  สรภูมิ นางสาวสุภาภรณ์  คำชมภู
ผู้อำนวยการกองช่าง (ระดับต้น) หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับต้น) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (ระดับต้น)
ว่าง นายอัษฎา  สัจจะวิสัย ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง (ระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม           (ระดับต้น)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (ระดับต้น)

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 137794 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -