โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลสภาพทั่วไป
1. ด้านกายภาพ
          1.1 ขนาดและที่ตั้ง
                    องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ตั้งอยู่ 168  หมู่ที่ 14 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้รับการ ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นสถานที่ราชการประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 
                    ตำบลวังตะเฆ่มีเนื้อที่ทั้งหมด 306 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 191,250 ไร่  มีระยะทางห่างจากอำเภอหนองบัวระเหว ประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นเส้นทางหลักระหว่างอำเภอหนองบัวระเหว – อำเภอหนองบัวระเหว มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้
 
ทิศเหนือ      ติดต่อกับเขตตำบลห้วยแย้    อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้        ติดต่อกับเขตตำบลโคกสะอาดและตำบลโป่งนก  อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับเขตตำบลโคกสะอาด    อำเภอหนองบัวระเหว      จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับเขตตำบลโปร่งนก อำเภอเทพ สถิตและอำเภอภักดีชุมพล  จ.ชัยภูมิ
         
          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
                     สภาพภูมิประเทศของตำบลวังตะเฆ่ เป็นที่สูงสลับภูเขา กองใหญ่ พื้นที่เป็นป่าและเนินเขาประมาณ 80 % ของพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของป่าสงวนพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
          1.3 สภาพภูมิอากาศ
                     ตำบลวังตะเฆ่ มีลักษณะอากาศร้อนชื้น อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนชื้น มีฤดู 3 ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ลฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกัช่วงแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้
 
              ฤดูหนาว          ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
              ฤดูร้อน           ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม
              ฤดูฝน            ประมาณเดือน  มิถุนายน – ตุลาคม
 
3. ทรัพยากรธรรมชาติ  
          มีอุทยานแห่งชาติไทรทอง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ  ห่างจากบ้านที่ตั้งอบต.วังะเฆ่ออกไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของของชาวบ้านในตำบลและตำบลใกล้เคียง
4. ด้านการเมือง/การปกครอง
          ตำบลวังตะเฆ่อยู่ในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่ 3 จ.ชัยภูมิ และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน
 
5. ประชากร
          จำนวนหมู่บ้าน มี 18 หมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน ดังนี้
 
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
ชื่อผู้นำ
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านวังตะเฆ่
497
520
1,017
361
นายคมสัน  โขดสันเทียะ
2
บ้านวังกะทะ
336
367
703
250
นายแล  เนาว์กระโทก
3
บ้านวังอ้ายจีด
415
410
825
233
นายเล็ก  สุเสนา
4
บ้านท่าโป่ง
319
321
640
337
นางกริยา  อุทะปา
5
บ้านสำนักตูมกา
458
393
851
297
นายไสว  ชาญตะคุ
6
บ้านหัวสะพาน
609
562
1,171
324
นายเรไร  เลิศพุดซา
7
บ้านโนนสาราญ
574
544
1,118
318
นายทะนง  ปะลิยะตา
8
บ้านโนนม่วง
420
378
798
267
นางอัมพร  จันคำ
9
บ้านหลังสัน
345
315
660
284
นางส้มจีน  สู้ศึก
10
บ้านวังน้ำเขียว
221
201
422
131
นายปาณชัย  ศรีหาโคตร
11
บ้านปากดง
250
233
483
185
นายณรงค์  คิดที
12
บ้านแจ้งวังทอง
282
305
587
180
นางสาวเมยาวี  จามจุรี
13
บ้านวังอุดม
554
542
1,096
293
นายอดิเทพ  ศรีสมบัติ
14
บ้านวังกะทะ
607
612
1,219
388
นายวัลลภ  พรมรินทร์
15
บ้านใหม่เจริญผล
260
239
499
149
นายอนุรักษ์  เหลือมพล
16
บ้านศรีสง่า
457
408
865
246
นายบรรจง  เชื่อมไธสงค์
17
บ้านโปร่งนคร
494
518
1,012
314
นายสุนทร  อำนาจ
18
บ้านวังตะเฆ่
154
154
308
127
นายเกียรติศักดิ์ เลิศพุดซา
รวม
7,252
7,022
14,274
4,686
 
 
*ข้อมูลฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองบัวระเหว  ณ  วันที่  19  กุมภาพันธ์ 2559
                                                               
                   1.มีความหนาแน่นเฉลี่ย  46.65  คน / ตารางกิโลเมตร 

                   2.มีความหนาแน่นเฉลี่ย    15.3  คน / ครัวเรือน

                   3.ข้อมูลสถิติประชากร    ตำบลวังตะเฆ่    อำเภอหนองบัวระเหว   จังหวัดชัยภูมิ

     

                         ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน  อำเภอหนองบัวระเหว

                    4.เปรียบเทียบจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทั้งหมด กับผู้ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ   

                       

                        ที่มา :  กองสวัสดิการสังคม  อบต.วังตะเฆ่  เดือนมีนาคม 2559

                    หมายเหตุ : 1.ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ          คิดเป็นร้อยละ    100

                              2.ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ           คิดเป็นร้อยละ    100

                              3.ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ       คิดเป็นร้อยละ    100

      ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอหนองบัวระเหว  4 ตุลาคม 2560

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 137805 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -