โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ตั้งอยู่ 168  หมู่ที่ 14 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้รับการ ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นสถานที่ราชการประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550

ตำบลวังตะเฆ่มีเนื้อที่ทั้งหมด 306 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 191,250 ไร่            มีระยะทางห่างจากอำเภอหนองบัวระเหว ประมาณ 32 กิโลเมตร เป็นเส้นทางหลักระหว่างอำเภอหนองบัวระเหว – อำเภอหนองบัวระเหว มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตตำบลห้วยแย้    อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ทิศใต้     ติดต่อกับเขตตำบลโคกสะอาดและตำบลโป่งนก   อำเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับเขตตำบลโคกสะอาด    อำเภอหนองบัวระเหว      จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับเขตตำบลโปร่งนก อำเภอเทพ สถิตและอำเภอภักดีชุมพล  จ.ชัยภูมิ

          ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

                         สภาพภูมิประเทศของตำบลวังตะเฆ่ เป็นที่สูงสลับภูเขา กองใหญ่ พื้นที่เป็นป่าและเนินเขาประมาณ 80 % ของพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของป่าสงวนพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7

          ๑.๓ สภาพภูมิอากาศ

ตำบลวังตะเฆ่ มีลักษณะอากาศร้อนชื้น อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนชื้น มีฤดู ๓ ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ลฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกัช่วงแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้

ฤดูหนาว        ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์

ฤดูร้อน          ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม

ฤดูฝน           ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

ตำบลวังตะเฆ่อยู่ในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่ ๓ จ.ชัยภูมิ และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑8 หมู่บ้าน

 

3. ประชากร

จำนวนหมู่บ้าน  มี 18 หมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น 18   หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้นำ

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านวังตะเฆ่

497

520

1,017

361

นายคมสัน  โขดสันเทียะ

2

บ้านวังกะทะ

336

367

703

250

นายแล  เนาว์กระโทก

3

บ้านวังอ้ายจีด

415

410

825

233

นายเล็ก  สุเสนา

4

บ้านท่าโป่ง

319

321

640

337

นางกริยา  อุทะปา

5

บ้านสำนักตูมกา

458

393

851

297

นายไสว  ชาญตะคุ

6

บ้านหัวสะพาน

609

562

1,171

324

นายเรไร  เลิศพุดซา

7

บ้านโนนสาราญ

574

544

1,118

318

นายทะนง  ปะลิยะตา

8

บ้านโนนม่วง

420

378

798

267

นางอัมพร  จันคำ

9

บ้านหลังสัน

345

315

660

284

นางส้มจีน  สู้ศึก

10

บ้านวังน้ำเขียว

221

201

422

131

นายปาณชัย  ศรีหาโคตร

11

บ้านปากดง

250

233

483

185

นายณรงค์  คิดที

12

บ้านแจ้งวังทอง

282

305

587

180

นางสาวเมยาวี  จามจุรี

13

บ้านวังอุดม

554

542

1,096

293

นายอดิเทพ  ศรีสมบัติ

14

บ้านวังกะทะ

607

612

1,219

388

นายวัลลภ  พรมรินทร์

15

บ้านใหม่เจริญผล

260

239

499

149

นายอนุรักษ์  เหลือมพล

16

บ้านศรีสง่า

457

408

865

246

นายบรรจง  เชื่อมไธสงค์

17

บ้านโปร่งนคร

494

518

1,012

314

นายสุนทร  อำนาจ

18

บ้านวังตะเฆ่

154

154

308

127

นายเกียรติศักดิ์ เลิศพุดซา

รวม

7,252

7,022

14,274

4,686

 

         

*ข้อมูลฝ่ายทะเบียนและบัตรอำเภอหนองบัวระเหว  ณ  วันที่  19  กุมภาพันธ์ 2559

  1. มีความหนาแน่นเฉลี่ย  46.65  คน / ตารางกิโลเมตร  
  2. มีความหนาแน่นเฉลี่ย    15.3  คน / ครัวเรือน

5)  ข้อมูลสถิติประชากร    ตำบลวังตะเฆ่    อำเภอหนองบัวระเหว   จังหวัดชัยภูมิ

 

 

ลิ้งเฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 137815 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -