โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th
 
 
  ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562     คู่มือ การปฏิบัติงานกองการศึกษาและศาสนาฯ     คู่มือ การปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่      
 
 
   


ฝึกอบรบการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Mdeo Conference) ทั่วประเทศ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ...

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 เพื่อรับฟังนโยบายต่างๆของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่...

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ สี่แยกสำนักงานสาธารณสุข อำเภอหนองบัวระเหว และเวลา 08.30 น....

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดปรากฎตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้คะ...


ฝึกอบรบการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Mdeo Conference) ทั่วประเทศ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ...

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 เพื่อรับฟังนโยบายต่างๆของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่...

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ สี่แยกสำนักงานสาธารณสุข อำเภอหนองบัวระเหว และเวลา 08.30 น....

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดปรากฎตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้คะ...

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ บ...

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังตะเฆ่ ครั้งที่ 5 ประจำปี พศ.2561 วันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่...

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย"ประเพณีวันลอยกระทง"ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สระน้ำสาธารณะบ้านวังกระทะ หมู่14 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561...
 
 
3 ธ.ค. 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบ...
13 พ.ย. 2561 กิจกรรมบำรุงดูแลรักษาป่าตามโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ"
9 พ.ย. 2561 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้...
9 พ.ย. 2561 แบบกรอกรายชื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบ...
9 พ.ย. 2561 แบบกรอกรายชื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบ...
9 พ.ย. 2561 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
1 พ.ย. 2561 แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของพนักงานครูองค์การบริหารส่ว...
1 พ.ย. 2561 แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
1 พ.ย. 2561 แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการของพนักงานส่วนตำบล รอบที่ 2/2562 ปร...
25 มิ.ย. 2561 แบบประเมินพนักงานจ้าง ส่วนที่ 1
25 มิ.ย. 2561 แบบประเมินพนักงานจ้าง ส่วนที่2
12 พ.ย. 2561 จัดซื้อ/จัดจ้าง e-GP
4 ม.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ประจำปีง...
21 ธ.ค. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561
7 ธ.ค. 2560 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
2 พ.ย. 2560 รายงานสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
23 ม.ค. 2561 ทดสอบประกาศราคากลาง
Loading...
 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 125666 คน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 -