องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ : www.wangtakhe.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563)
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2560-2562)
ข้อบัญญัติงบประมาณ (พ.ศ.2559)
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร กับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 07-12-55


  กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกของตำบลวังตะเฆ่
      

        องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนวังตะเฆ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนท่าโป่ง ร่วมกับ อสม.ของตำบล ได้ดำเนินก...

 
  กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือ...
  โครงการฝึกอบรมและป้องกันภัยทางน้ำในกลุ่มเด็กวัยเรี...
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (...
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล...
  โครงการปลูกป่า "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ รับการตรวจประเมินมาต...
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ จัดฝึกอบรมทบทวนความร...
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ออกสำรวจและแจกจ่ายสั...
  โครงการหนองบัวระเหว เมืองแห่งความสุข ทุกตำบลปลอด...
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การพิจา...
 
ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ